Lịch Tiêm Chủng Mở Rộng tại Trạm Y Tế Quảng Đại năm [thoigian]

Trạm Y Tế Quảng Đại thông báo với bà con nhân dân Lịch Tiêm Chủng Mở Rộng tại Trạm Y Tế Quảng Đại năm [thoigian] như sau:

Tháng 1

Hôm nay ngày

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Cảm ơn bà con đã theo dõi.

Trả lời